GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

podle čl. 12 a 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)

V souladu s čl. 12 GDPR Vás tímto informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech:

Informace o správci osobních údajů

Správce: Luďka Tomešová
Vir, Žitna XXXVII/A 27
OIB: 82737612582
(dále jen „Správce”)

Bližší informace o ochraně osobních údajů lze získat na telefonním čísle: +420 736 771 597 nebo e-mailu: buldoq@seznam.cz. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

Kategorie osobních údajů, účel jejich zpracování a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě smluvního vztahu a to včetně elektronického kontaktního formuláře (poptávka, objednávka). Vaše data dál jinak nesledujeme, cookies nepoužíváme. Kamerový systém se záznamem je používán na vjezd a vstup k objektu na základě oprávněného zájmu Správce pro účely ochrany majetku – prevence kriminality, objasňování škodních událostí. Výmaz kamerového záznamu je prováděn automaticky nejpozději 14. den od jeho pořízení, vyjma případů kdy záznam je nutný uchovat pro policii či obhajobu právních nároků Správce.

Za účelem poskytování ubytovacích služeb „Apartmány Luďka“ zpracováváme Vaše jméno, příjmení, datum narození, č. platného dokladu totožnosti, kontaktní údaje (telefon, e-mail), fakturační adresu, bankovní spojení), údaje spolubydlících: jméno a příjmení, datum narození, č. dokladu totožnosti, u nezletilých jejich věk.

Některé osobní údaje jsme povinni zpracovávat na základě plnění právní povinnosti. Tyto údaje poskytujeme pouze ze zákona místní samosprávě a kontrolním orgánům. Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po naplnění účelu, pro který byly tyto údaje zpracovány, nejpozději 3 roky od poslední objednávky nebo poskytnuté služby.

Informace o právech subjektů údajů dle GDPR:

I. Právo na přístup ke svým osobním údajům
Host má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím dle čl. 15.

II. Právo na opravu
Host má právo dle čl. 16 na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má Host právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

III. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Host má za podmínek uvedených v čl. 17 právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a Správce má za určitých podmínek povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, nebrání-li tomu zákonný důvod.

IV. Právo na omezení zpracování
Host má právo na to, aby Správce v případech uvedených v čl. 18 omezil zpracování jejích osobních údajů.

V. Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
Správce informuje Hosta, pokud o to požádá, že příjemci osobních údajů byli informováni o veškerých opravách nebo výmazech osobních údajů nebo o omezení zpracování osobních údajů (čl. 19).

VI. Právo na přenositelnost údajů
Host má právo za určených podmínek získat své osobní údaje, jež poskytl Správci, v daném formátu, a právo předat tyto údaje jinému Správci osobních údajů (více čl. 20).

VII. Právo vznést námitku
Host má dle čl. 21 z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) včetně profilování (automatizované zpracování) založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami osoby, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má Host právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních údajů (včetně profilování) pro tento marketing. Pokud Host vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

VIII. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Host má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro ni právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, dle podmínek čl. 22.

IX. Právo podat si stížnost dozorovému úřadu
Host může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech Hosta jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.